Menu
Your Cart

Екзекутор отрова за мишки и плъхове жито червена - 1 кг.

Екзекутор отрова за мишки и плъхове жито червена - 1 кг.
Нов Търсен
Екзекутор отрова за мишки и плъхове жито червена - 1 кг.
  • Наличност: На склад
  • Марка: Примамка срещу гризачи
7.00 лв

Екзекутор отрова за мишки и плъхове жито червена - 1 кг.

АДВ: Бромадиалон 0.0025 g/100 g

Преди да се постави примамката, се проветряват нападнатите места внимателно, за да се установят местата, през които гризачите влизат, гнездят и се хранят. Проверявайте тъмните ъгли, местата, където се натрупва боклук, таванските помещения, пукнатини и дупки по стените, подовите пространства, специално за плъховете - и всички водоизточници.

Примамката се поставя в обитавани от плъхове и мишки дупки, под прикрития и по дължина на пътеките, по които се движат. Подходящи покрития са струпаните боклуци, тръби за канализация, плочи или плоскости, подпрени на стената. Мишките обичат да откриват нови източници на храна и да се хранят редовно, затова трябва периодично да се променят местата на примамките.

 

За плъхове

Поставят се примамките на малки купчинки (по 100 g +- 3%) на защитени места в близост до местата за преминаване и до входовете /дупките/. Липсващите примамки да се допълват. Ефектът се проявява по-късно, поради забавеното действие на препарата. Освен това плъха не умира на същото място, а в изкопаната нарочно дупка на друго място.

 

 За мишки

Поставят се примамките на малки количества от 25 g +- 3% на местата за преминаване в плитки съдове или в малки кутии. Купичките трябва да бъдат повече и на по-близки интервали отколкото при плъховете. Липсващите примамки да се допълват, докато мишките ги ядат.

В битовите и складовите помещения примамките се проверяват след 3 дни и ако не са изядени се преместват на друго място, а изядените се допълват с нови. Проверките се повтарят през 7 дни.

Обикновено 3 - 4 добавяния на примамка са достатъчни, за де унищожат гризачите в битовите и складови помещения.

След приключване на дератизацията всички остатъци от примамките се събират, изгарят или закопават на безопасно място. Събират се труповете на измрелите гризачи.

 

Разходна норма:

за плъхове: по 100 g през 10 m;

за мишки: по 25 +- 3% g през 2 m.

Интервал от време, който трябва да се спазва между отделните приложения на биоцидния препарат:

Нова обработка се налага след 7 дни.

 

Интервал от време, който трябва да се спазва между употребата на биоцидния препарат и достъпа на хора и животни до третираната зона:

Не се изисква.

 

Симптоми на отравяне:

Активното действащо вещество бромадиалон е индиректен антикоагулант на кръвта. За да се получи токсична доза е необходимо поглъщането на относително големи количества примамка. Увеличената тенденция на кървене е индикация за отравяне.

 

Мерки за оказване на първа помощ:

В случай за съмнение за отравяне веднага де се направи стомашна промивка и да се изследва протромбиновото време на съсирване на кръвта.

При тежки отравяния изследването да се повтори след 3 часа, при по-леки отравяния след 8 10 часа. Ако се появи увеличение на протромбиновото време, да се инжектира Витамин К1 (фитоменадион) интравенозно на разделени дози до 40 mg за възрастни, до 20 mg за деца дневно. Лечението може да продължи ежедневно в продължение на няколко седмици.

Поставянето на антидот да се прекрати внимателно като се следи протромбиновото време в продължение на 4 или повече дни след спиране на лечението.

 

Антидот:

Витамин К1, само под лекарско наблюдение!

 

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение:

Пази очи и кожа! Да се избягва пряк контакт с препарата! Да се работи със защитно облекло, защитни ръкавици и прахова маска!

Да се държи на недостъпни за деца места!

Да не се яде, пие и пуши по време на работа с препарата!

Опаковката да не се използва повторно!

Да се избягва замърсяване на хранителни продукти и водни източници!

Измийте ръцете със сапун след употреба и сменете работното облекло!

 

Указания за безопасно обезвреждане:

Съдържанието на опаковката да се използва докрай по предназначение. Преди да се унищожат според изискванията за безопасност, празните опаковки да се направят негодни за употреба чрез смачкване или пробиване. Празните опаковки да не се използват повторно. Остатъците от препарата да не се изхвърлят във водоеми или водоизточници.

 

Мерки за специфични опасности за околната среда:

Да се избягва замърсяване на водни източници.

Опасна за топлокръвни животни.

 

Съвети за безопасност:

 

S 2: Да се пази далече от деца.

S 24: Да се избягва контакт с кожата.

S 36 / 39: Да се носи подходящо защитно облекло, защитни ръкавици и защитни средства на очите / лицето.

S 45: При злополука или неразположение, да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета.

S 49: Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

S 60: Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.

S 61: Да не се допуска изпускане в околната среда.

 

Вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

 

Условия на съхранение:

На сухо и хладно място при температури от 5 - 30 ºС, далеч от източници на топлина и светлина.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър
Тест за сигурност
Използвайки сайта, вие се съгласявате с употребата на "бисквитки". Повече информация може да прочетете тук.