Menu
Your Cart

ЕКТОЦИПЕР - 50 мл.

ЕКТОЦИПЕР - 50 мл.
Търсен
ЕКТОЦИПЕР - 50 мл.
  • Наличност: На склад
  • Марка: ЕКТОЦИПЕР - 50 мл.
4.90 лв

ЕКТОЦИПЕР - 50 мл.

Описание:

 

ЕКТОЦИПЕР

Разрешение  на МЗ 0060-1/01.03.2006 год

Активно вещество: Циперметрин 10.0%

Съдържа циперметрин! Може да причини алергична реакция

Символи и знаци за опасност:      N         Опасен за околната среда

R51/53           Токсичен за водни организми, може да причини                                                             дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

S2                  Да се пази от достъп на деца

S23                Да не се вдишва аерозолът

 S24                 Да се избягва контакт с кожата.

 S36/37/39       Да се носи подходящо защитно облекло, защитни ръкавици и защитни средства на очите/ лицето.

    S60                 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.

    S61                 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.     

Група и подгрупа на биоцидния препарат: Група 3 Биоциди за борба с вредителите, Подгрупа 18 Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги

Област на приложение: Инсектицид за борба с летящи насекоми (мухи, комари, оси).

Категория на потребителите:        Професионална

Вид на биоцидния препарат:        Течност

Начин на употреба: 100 ml от биоцидния препарат се разтваря в 5 l вода. С помощта на професионална пръскачка се напръскват  директно стените, дървените и ламаринени плоскости, прозорците или директно върху местата, където има инсекти (без тези, върху които се приготвя храна). След 15 дни обработката се повтаря.

Концентрация на работния разтвор и разходна норма.

Концентрация 0.2%, разходна норма 5 l разтвор за 100 m2.

Интервал от време, който трябва да се спазва между отделните приложения на биоцидния препарат:  Нова обработка се налага след 15 дни. В случай, че местата бъдат измити, се напръсква отново.

Интервал от време, който трябва да се спазва между употребата на биоцидния препарат и достъпа на хора и животни до третираната зона: 1 час след добро проветряване на помещението.

Мерки за оказване на първа помощ:

При замърсяване на кожата незабавно измийте с вода и сапун!

При попадане в очите незабавно ги  изплакнете и потърсете медицинска помощ!

При поглъщане потърсете лекарска помощ! Носи опаковката или етикет!

Да се прилага симптоматична терапия!                                                                                             

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение:

Пази очи и кожа! Да се избягва пряк контакт с препарата.

Да се работи със защитно облекло, защитни ръкавици и защитни очила.

Да се държи на недостъпни за деца места!

Да не се яде, пие и пуши по време на работа с препарата!

Опаковката да не се използва повторно!

Да се избягва замърсяване на хранителни продукти и водни източници!

Измий ръцете със сапун след употреба и сменете работното облекло!

Указания за безопасно обезвреждане: В случай на инцидент и/или авариен разлив на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, като събраното с помощта на подходящи абсорбиращи материали (пясък, дървесно брашно, универсални свързващи вещества) количество от препарата, да бъде временно съхранявано в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и предавано на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО).

След употреба, опаковката и остатъчните количества от препарата да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Данни за специфични опасности за околната среда: Да се предприемат мерки за недопускане замърсяването на повърхностни, подземни води, почви и изпускане в канализацията

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър
Тест за сигурност
Етикети: отрова
Използвайки сайта, вие се съгласявате с употребата на "бисквитки". Повече информация може да прочетете тук.