Menu
Your Cart

Общи условия

Общи условия

 

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „“Аргус Трейд” ЕООД, ЕИК 206553910, седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Стефан Димитров", 8А, представлявано от Управителя Свилен Иванов (наричан по-долу dddmagazin.com) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн dddmagazin.com (наричан за краткост сайт), от друга. Тези общи условия обвързват всички потребители и имат характера и силата на сключен между страните договор.

В случай че имате въпроси относно съдържанието на настоящите условия, може да се свържете с нашия екип посредством имейл адрес: contacts@dddmagazin.com или телефон 0884818198.

Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия, моля да преустановите използването на услугите на онлайн магазина.

Контакт с надзорни органи:

Адрес и телефон на ТД НАП София офис Витоша, бул. „Цар Борис III” 215

Телефон: 02/9179124;
 
Комисия за защита на потребителя: гр. София пк. 1000 пл.Славейков 4А ет.3,4 и 6
телефон: 02/ 980 25 24, гореща линия 0700 111 22, web сайт: www.kzp.bg
 
Комисия за защита на личните данни: гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2  
телефон: 02/915 3519, имейл адрес: www.kzld@cpdp.bg
 
Комисия за защита на конкуренцията: гр. София,бул.Витоша 18
телефон: 02/935 6113 web сайт : 
www.cpc.bg

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

Следните думи и изрази се използват в Общите условия със следното значение:

„Договор за продажба“ означава сключеният посредством платформата договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, за който се отнасят настоящите Общи условия и към който те са неразделна част. Договор за покупко-продажба от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител, като част от организирана система за продажби от разстояние, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя и чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

„Куриер/Доставчик“ означава търговец, който физически доставя закупената стока до адрес, посочен от Потребителя и работи съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги.

„Общи условия” означава настоящите Общи условия, намиращи се на  www.dddmagazin.com, представляващи неразделна част от договора за продажба на стоки от разстояние с Продавача и имащи характера и силата на договор сключен между страните.

„Продавач/Търговец“ означава дружеството “Аргус Трейд” ЕООД, ЕИК 206553910, седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Стефан Димитров", 8А, представлявано от Управителя Свилен Иванов.

„Поръчка“ означава всяка направена заявка от потребител на сайта, приета изрично от Продавача чрез изпращане на потвърждение по имейл.

„Потребител/Клиент“ означава клиент или посетител на Онлайн магазина;

„Продукт/Стока“ означава всяка вещ, предлагана от Продавача посредством Сайта.

„Страни/те” означава Потребителя и Търговеца;

„Търговски вид“ означава вид, който да позволява последващата продажба на Стоката като нова.

 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Сайтът е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.dddmagazin.com, чрез който потребителите имат право да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от www.dddmagazin.com стоки, включително следното:

Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация. За целта потребителите трябва да попълнят електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес www.dddmagazin.com. При попълване на електронната форма за регистрация съответният потребител е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че съответният потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока, посочен по-горе, продавачът има право да прекрати договора, като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на потребителя до профила му. При регистрацията на потребителски профил клиентът предоставя своите лични данни съгласно Политиката за поверителност на сайта www.dddmagazin.com. Всички подадени данни служат само за администрирането на профила и ползването на функционалностите, с които той е свързан. Данните няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, предвидени в Политиката за поверителност.

Всички лични данни, които посетителите на Сайта предоставят, се обработват само и единствено за целите на сключването на договор за продажба на стоки от разстояние и доставката на поръчаните продукти, и се съхраняват съгласно Политиката за поверителност.

Електронният магазин предоставя възможност за разглеждане и поръчка като гост. Потребителят гост е длъжен да попълни съответната форма с изискуемите данни, както и да гарантира, че последните са верни, пълни и точни.

Всички посетители на сайта имат възможността да сключват договори за покупко-продажба на стоки от разстояние, както и за доставката на избраните от тях артикули, посредством услугите на куриерски фирми, извършвани съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги.

Сайтът функционира 24 часа в денонощието и приема поръчки през цялото време, като Търговецът не носи отговорност в случай, че поради технически или други причини, Сайтът е временно недостъпен в интернет пространството.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

С посещението си на сайта www.dddmagazin.com и с финализирането на всяка конкретна поръчка потребителят се съгласява с Общите условия на платформата и заявява, че ги разбира напълно и приема тяхното пряко приложение при сключването на Договор за продажба с търговеца. Продавачът е длъжен да изпрати стоката само при спазване на настоящите Общи условия от страна на Клиента. Приемането на Общите условия може да се осъществи при регистрацията на потребителски профил на Сайта или при извършването на поръчка като гост на Сайта. Приемането на Общите условия е задължителна предпоставка за сключване на Договор за продажба. Приемането се осъществява посредством маркирането на поле с текст „Запознат съм и приемам Общите условия на онлайн магазин „dddmagazin.com“. Посредством отбелязването на това поле, Потребителят извършва изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Публикуването на всеки отделен артикул представлява отправяне на отделна оферта за сключване на договор за продажба от разстояние съгласно настоящите Общи условия, за чието финализиране е необходимо потвърждение от страна на Продавача. 

В случай че Потребителят реши да закупи някоя от предлаганите стоки, чрез избора на артикул той отправя оферта за сключване на договор за покупка на стоки от разстояние.

За да се счита договорът за сключен, офертата следва да бъде приета и потвърдена от Продавача. Приемането и потвърждаването на офертата се извършва посредством изпращане на съобщение с потвърждение от Продавача до Потребителя за приетата Поръчка, което трябва да съдържа задължително:

 • описание на артикула;
 • номер на поръчка;
 • информация за поръчката, в т.ч. адрес за доставка, посочено лице за контакт и телефон за контакт;
 • дължима сума и начин на плащане;

Сайтът www.dddmagazin.com си запазва правото да променя цените на продуктите по свое усмотрение, без да уведомява изрично потребителите за настъпилите промени. Политиката на ценообразуването е търговска тайна и като такава не подлежи на предоставяне на трети лица.

Промяна в цената на стоката, настъпила след извършване на приемането на офертата от Продавача, не се отразява на сключения договор между страните.

Всички използвани имена, търговски марки (комбинирани, словни или фигуративни), както и лога на компании, са използвани правомерно и същите са защитени от ЗАПСП. Продавачът не претендира да е носител на права на интелектуална собственост. Всички снимки в сайта са със запазени авторски права и използването им без знанието и разрешението и разрешението на автора е грубо нарушение на Закона за авторското право и сходните му права.

Търговецът си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на сайта. В случай на такава промяна, Търговецът ще публикува на Сайта изменената версия на Общите условия.

 

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

След натискане на бутона „Поръчай“ или друг бутон с подобен смисъл потребителят се съгласява да закупи стоката или стоките, намиращи се в количката, като това действие има правно обвързваща сила спрямо Търговеца. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен от момента на получаване на потвърждението на поръчката, отправено от Търговеца към Потребителя.

Търговецът има право да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.

Поръчката може да бъде направена както от регистрирани потребители, така и от гости на сайта, като данните посочени от регистрираните потребители следва да бъдат посочени при поръчка и от нерегистрираните потребители.

Регистрираните потребители могат да правят поръчки през платформата и при индивидуални условия, използвайки промоционален код, предоставен от Търговеца, с който имат право на допълнителни отстъпки. Редът и начинът на отпускане на подобен тип отстъпки и промоционални кодове се определя от Търговеца и представлява търговска тайна. Индивидуалните условия могат да бъдат предоставяни на клиентите за целия асортимент от предлагани стоки или за отделни артикули/групи от артикули.

При поръчка на повече от един артикул от Потребителя, страните сключват отделен договор за всеки един от артикулите, независимо, че стоките са избрани с едно електронно заявление. Упражняването на правата във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба за другите стоки.

В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдените поръчки, в случай, че стоките, които са предмет на поръчката, направена валидно от Потребителя, не са налични или са с констатирани дефекти. В тези случаи Търговецът не дължи каквито и да е неустойки за неизпълнението на договора за покупко-продажба, а единствено връщане на заплатените суми, в случай, че Потребителят е извършил предварително плащане. При отказ от доставка, Търговецът уведомява потребителя своевременно по имейл или с телефонно обаждане. Продавачът може да откаже обработка на поръчката и когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Клиента, описан в същата или поради грешно изписана цена за даден продукт или поради други технически причини.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или на имейла, посочени в настоящите Общи условия за контакт с Търговеца. Правото на отказ се счита за валидно упражнено тогава, когато е направено посредством изпращането на формуляр в 14-дневен срок от получаване на стоката или по друг недвусмислен начин е изразено изричното желание за отказ от договора. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави информация за:

 • номера на направената поръчка; 
 • телефонния номер и имена за индивидуализацията на Потребителя, посочени в поръчката, ако е направена като гост или съответно потребителското име, ако е регистриран в сайта; 
 • стойността на поръчката.

Не се допуска връщане и замяна на санитарни продукти, инсектициди, дезинфектанти, родентициди както и други продукти, които след разопаковане губят свойствата и ефективността си. Правото на отказ не е валидно и във всички изброени случаи на чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

В случай на упражняване правото на отказ, Търговецът е длъжен да изпрати на Потребителя потвърждение за получаването на отказа. Когато Продавачът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Клиента докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. След получаване на стоките, Продавачът следва да ги прегледа и да се увери, че нищо не липсва и че стоката е в добър търговски вид. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Търговецът възстановява всички суми, заплатени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

Клиентът се задължава да върне стоката в търговски вид, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Продавача за отказа си от договора. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Продавачът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Клиента разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

При връщане на стоката, Клиентът се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, без увреждания, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, опаковка, пълна документация, гаранционна карта (ако са издадени такива).

 

 1. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

В случай че бъде открито несъответствие между поръчаната и доставената стока, установено при първоначален преглед, Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното.

Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до 14 дни от доставка на стоката. Рекламацията следва да се предяви на имейл contacts@dddmagazin.com.

Връщането на стоката при рекламация, с изключение на случаите на фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните кумулативни условия:

 • запазен добър търговски вид, оригинална опаковка и етикет;
 • липса на повреди, причинени от неправилна употреба;
 • представяне на документ за направеното плащане при покупката на стоката.

При замяна на стоката, транспортните разходи и в двете посоки са за сметка на Потребителя, освен в случай, че замяната се е наложила по вина на Търговеца. Такава вина е налице в случай на изпращане на стока, при която има несъответствие във външния вид и дефектът не е производствен или настъпил при транспортирането на правилната стока.

 

8.     ДОСТАВКА НА СТОКИ

Доставката на всички продукти, закупени чрез Онлайн магазина, се извършва с експресна услуга на куриерска фирма „Еконт Експрес“ ООД. Срокът за доставка на стоката е между един или три работни дни.

В периоди на промоции, големи намаления или необичайна натовареност, е възможно доставката да отнеме до 10 работни дни, като Търговецът не носи отговорност за забавянето.

Потребителят може да избере доставка до посочен от него адрес или до офис на куриерска фирма „Еконт Експрес“ ООД.

Посочените срокове за доставка в настоящите Общи условия не важат за всички населени места в Република България, като същите са обвързани със сроковете за доставка на куриерска фирма „Еконт Експрес“ ООД.

Ако продуктът в момента не е в наличност, Клиентът ще бъде уведомен за срока на доставката при потвърждаване на поръчката по телефона от страна на Търговеца. Търговецът си запазва правото да предложи на Клиента заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които могат да бъдат поръчани. Ако Клиентът не желае да поръча заместващи продукти, поръчката му бива анулирана.

Посочените цени в сайта в раздела Доставка и плащане са спрямо тяхната Тарифа за доставка.

Цените са различни, ако потребителят желае пратката да бъде доставена на адрес. Тогава цената ще бъде определена от тарифата на ф. „Еконт Експрес“ ООД.

 

 

 1. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

B онлайн магазина Потребителят може да плати посредством:

 • наложен платеж при доставка – директно на куриера;

 

 1. СПОРОВЕ

Всички спорове, които могат да възникнат между Потребителите на Сайта и Търговеца, отнасящи се до предмета на дейност на магазина, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването и недействителността, изпълнението или прекратяването на договора за покупка на стоки от разстояние, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани в дух на добра воля, посредством посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и при невъзможност за постигане на съгласие – от компетентния съд по седалище на търговеца и съгласно действащото към момента законодателство в Република България.

 

Използвайки сайта, вие се съгласявате с употребата на "бисквитки". Повече информация може да прочетете тук.