Menu
Your Cart

Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват ДОГОВОР, сключен между Вас и dddmagazin.com. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които dddmagazin.com предоставя Услуги на потребителите си. Тези условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта. С натискането на всеки един бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези Общи условия, потребителят изрично и безусловно се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия за ползване на сайта и онлайн магазина.

Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на магазина, от първоначалното влизане до напускането му.
 

Добре дошли в www.dddmagazin.com. Тези Общи условия за ползване управляват/регулират Вашия достъп до, ползване и закупуване на продукти от www.dddmagazin.com/“Сайтът“/. Използвайки Сайтa, Вие се съгласявате да се придържате към и да бъдете обвързани от тези Общи условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Общи условия на ползване, моля не използвайте Сайта.

 

I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

www.dddmagazin.com е собственост на „Дддмагазин“ ЕООД, българска компания със седалище и адрес на управление гр.София, България. Сайтът се управлява според законодателството на Република България и Закона за електронната търговия.

 

II.ДРУГИ ПОЛИТИКИ НА САЙТА

Моля, разгледайте нашите Общи условия за продажба, условия за връщане и политика за сигурност /общо, „Политики на сайта“/. Всички политики на сайта са инкорпорирани в тези Общи условия за ползване и следователно важат за Вашия достъп до, ползване и закупуване на продукти от Сайта. Ако не сте съгласни с нашите Политики на сайта, моля, не използвайте Сайта.

 

III. ПОРЪЧКА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка.
2. Клиентът е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя. Всички цени са в български лева с вкючен ДДС. В случай на обявено намаление на цената на даден продукт, съобщението за намаление на цената се прави чрез публикуване на новата цена до старата, която е зачеркната.
3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
4. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, фирмата се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

 

 

IV.РАЗРЕШЕНИЯ И ДОСТЪП ДО САЙТА

Преглеждането, отпечатването или изтеглянето на всяка графика, формуляр, документ или друго съдържание от Сайтa Ви предоставя само ограничен, неизключителен и непрехвърляем лиценз, който да бъде използван единствено от Вас за Ваша лична употреба, а не за преиздаване, разпространение, прехвърляне, преотдаване, продажба, подготовка на производни произведения или друга употреба. Никаква част от графика, формуляр, документ или всякакво друго съдържание не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или включена в каквато и да е информационна система, електронна или механична, друга освен за Ваше лично. Всяко неразрешено ползване на Сайта и неговото съдържание прекратява разрешението, предоставено от dddmagazin.com.

 

Ще бъдете отговорни за всички вреди или други щети, резултат от Вашето ползване на Сайта и неговото съдържание. Dddmagazin.com няма да се счита отговорно за каквото и да е използване на Сайта и неговото съдържание, извършено от Вас в нарушение на приложимите закони и правила и на настоящите Общи условия за ползване.

 

V.ТВЪРДЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Вие твърдите и гарантирате, че всяко преглеждане, коментар, предложение, идея, изображение, съдържание или друг материал /общо, „Материал“/, който Вие изпращате на dddmagazin.com, е законно и не нарушава което и да е право на трета страна, включително поверителността и правата на интелектуална собственост.

Разкривайки, предоставяйки или предлагайки какъвто и да е Материал на dddmagazin.com, Вие давате на DDDMAGAZIN.COM неизключително, безвъзмездно, вечно, неотменимо право и разрешение да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, измисля производни неща от него, разпространява, показва такъв Материал по целия свят във всяка медия.

Вие сте и ще бъдете отговорни за всеки Материал, който разкривате, изпращате или предлагате на dddmagazin.com.

 

VI.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Препоръчваме Ви да прочетете нашата Политика за поверителност, която обяснява нашите онлайн практики за поверителност.

 

VII.АВТОРСКО ПРАВО

Цялото съдържание включено в сайта като трудове, изображения, снимки, диалози, музика, звуци, видеоклипове, документи, рисунки, фигури, лога, менюта, уеб страници, графики, цветове, схеми, настройки, шрифтове, дизайни, диаграми, планове, методи, процеси, функции и софтуер /общо, „Съдържанието“/, е собственост на Dddmagazin.com или на неговите доставчици и е защитено от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи национални и международни правни уредби за интелектуалната собственост. Не можете да възпроизвеждате, публикувате, разпространявате, показвате, променяте, създавате производни произведения или изобщо използвате изцяло или частично Съдържанието без предварително изрично писмено съгласие на Dddmagazin.com или неговите собственици.

Dddmagazin.com и неговите собственици имат изключителното право да разрешават или забраняват по свое усмотрение възпроизвеждането, публикуването, разпространението, показването, промяната, създаването на производни произведения, или експлоатацията, изцяло или частично, на Съдържанието. Dddmagazin.com и неговите собственици имат право по всяко време да претендират за авторство на всяко съдържание, публикувано на Сайта, и да възразят срещу всяко използване, изопачаване или друга промяна на това съдържание.

 

Всяко възпроизвеждане, публикация, разпространение, показване, промяна, създаване на производни произведения или използване по какъвто и да е начин на Съдържанието, изрично писмено разрешение от Dddmagazin.com или неговите собственици трябва да се извършва от вас само за законни цели и в съответствие с всички приложими закони.

 

VIII.ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Всички права са запазени. Тази и всяка друга търговска марка, марка за услуга или външен облик на Dddmagazin, включително, но не само, марка, която съдържа думите dddmagazin или име на домейн dddmagazin.com, не могат да бъдат използвани по никакъв начин за каквато и да е цел без предварително изрично писмено съгласие.

 

Всички останали търговски марки, марки за услуги, външен облик, които не са собственост на dddmagazin.com и които се появяват в Сайта, са притежание на съответните собственици /Трети собственици/, които могат, или не, да бъдат причислени към, свързани с или спонсорирани.

 

Dddmagazin.com и всички Трети собственици имат право на изключително ползване на техните търговски марки, марки за услуги и външен облик.

 

Вие не сте упълномощени да използвате каквито и да било търговски марки, марки за услуги и външен облик, които се появяват в Сайта по който и да е начин и за каквато и да е цел без предварителното изрично писмено съгласие на dddmagazin.com или съответните Трети собственици, според случая.

 

IX.ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

 

Сайтът може да предоставя хиперлинкове към уебсайтове на трети страни /Трети уебсайтове/. Dddmagazin.com не управлява, контролира, одобрява или поема отговорност за тях. Вие се съгласявате, че dddmagazin.com не носи отговорност за съдържанието, услугите и/или продукти, предоставяни от Трети уебсайтове. Когато посещавате Трети уебсайтове чрез хиперлинк публикуван на Сайта, моля прочетете внимателно Общите условия за ползване и други политики на съответния уебсайт. Нашите Общи условия за ползване и и другите ни политики и правила не се прилагат към който и да е друг уебсайт.

Dddmagazin.com предоставя хиперлинкове към Трети уебсайтове само за удобство да своите потребители. По този начин dddmagazin.com не препоръчва на своите потребители да осъществяват достъп до тези уебсайтове.

X.ВРЪЗКИ КЪМ САЙТА

Моля, свържете се с нас като изпратите имейл на contacts@dddmagazin.com, ако сте заинтересовани от свързването на даден уебсайт с нас. Трябва да получите предварително изрично писмено съгласие, за да свържете който и да е уебсайт със Сайта.

 

XI.ОТКАЗ ОТ ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

Сайтът  се поддържа от dddmagazin.com според общите ни условия за ползване. в най-пълна степен, позволена от приложимото право, dddmagazin.com отхвърля всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само,  косвени гаранции за продаваемост, пригодност за конкретна цел и ненарушаване. без да ограничаваме гореизложеното, dddmagazin.com не прави никакви постъпки и не дава гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на управлението на сайта или информацията, съдържанието, материалите и продуктите, включени в сайта. вие изрично се съгласявате, че използвате сайта на ваш собствен риск. dddmagazin.com не гарантира, че сайтът, неговите сървъри или имейли, изпратени от сайта, или dddmagazin.com, не са носители на вируси или други увреждащи компоненти.  dddmagazin.com не гарантира продължителния, непрекъснат и сигурен достъп до сайта. вие разбирате, че оперирането със сайта може да бъде възпрепятствано от многобройни фактори, намиращи се извън контрола на DDDMAGAZIN.COM. dddmagazin.com не е отговорно за каквито и да е вреди, произтичащи от използването на сайта, включително, но не само, преки, непреки, последващи, случайни или наказателни вреди, дори ако е осведомено за възможността от такива вреди. някои законодателства не позволяват да бъде предвидено ограничение за подразбиращите се гаранции или изключването или ограничаването на някои вреди. ако тези закони се отнасят за вас, някои или всички от горепосочените откази, изключения или ограничения, може да не се отнасят до вас, и вие може да имате допълнителни права.

 

XII.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и да държите DDDMAGAZIN.COM незасегнати от всяка отговорност, загуба, иск и разноски, включително разумни адвокатски възнаграждения, произтичащи от или свързани с Вашата употреба на Сайта и/или с неспазване на Общите условия за ползване от Ваша страна.

 

 

 

XIII.ИЗМЕНЕНИЕ

 

DDDMAGAZIN.COM си запазва правото по своя собствена преценка да прави промени в Общите условия за ползване по всяко време и без специално уведомление за това. Използвайки Сайта след всяка такава промяна, Вие се съгласявате да се придържате и да бъдете обвързани от тези Общи условия така, както са променени. Ако не сте съгласни с тези Общи условия за ползване, тъй като те могат да се променят от време на време, моля, не използвайте Сайта. Вие следва да посещавате тази страница периодично, за да прегледате последната версия на Общите условия за ползване. DDDMAGAZIN.COM си запазва правото по своя собствена преценка да редактира, изтрива или по друг начин да модифицира всякакви документи, информация или друго съдържание, което присъства на Сайта.

 

XIV.РАЗДЕЛНОСТ

 

Ако някоя клауза от тези Общи условия за ползване е невалидна, незаконна или неприложима, останалата част от настоящите Общи условия за ползване остават в сила в позволената от закона степен.

 

XV.ПРИЛОЖИМО ПРАВО; ЮРИСДИКЦИЯ

 

Освен ако изрично не е предвидено друго, законите на Република България уреждат всички въпроси, произтичащи от или свързани с настоящите Общи условия за ползване и другите политики на сайта, включително, без ограничение, тяхната валидност, тълкуване, изграждане, изпълнение. Освен ако изрично не е предвидено друго, всички съдебни производства, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия за ползване и другите политики на сайта следва да бъдат водени единствено на територията на Република България

 

XVI.ЗАГЛАВИЯ

 

Заглавията, съдържащи се в тези Общи условия за ползване, служат единствено за улеснение на справките и не са предназначени да имат съществено значение при обяснението или тълкуването на тези Общи условия.

 

XVII.КОНТАКТИ

Ако имате някакви въпроси, касаещи тези Общи условия за ползване, моля свържете се с нас на следния електронен адрес contacts@dddmagazin.com.

 

Използвайки сайта, вие се съгласявате с употребата на "бисквитки". Повече информация може да прочетете тук.